www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 3 người

Lượt truy cập: 981822
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2021
công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng trân trọng công bố tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2021
1. Chương trình đại hội.doc$02. Thông báo mời họp.doc$0$0$03. Giấy xác nhận họp.doc$0$0$04. Giấy ủy quyền họp.doc$0$0$05. Biên bản họp nhóm.doc$0$0$06. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm 2021.docx$0$0$07. Báo cáo KQHĐSXKD 2020 và KH 2021 của BGĐ.docx$0$0$08. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và KH năm 2021.doc$0$0$09. Báo cáo HĐ của BKS năm 2020.docx$0$0$010. Tờ trình thông qua BCTC năm 2020.docx$0$0$011. Tờ trình phương án PP lợi nhuận năm 2020.docx$0$0$012. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán.doc$0$0$013. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS.doc$0$0$014. Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ, quy chế HĐ của HĐQT, quy chế HĐ của BKS.doc$0$0$015. Phiếu biểu quyết.xlsx$0$0$016. Phụ lục sửa đổi điều lệ 2021.docx$0$0$020. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.doc$0$0