www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 3 người

Lượt truy cập: 725969
Untitled-1

Kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2013
Báo cáo kế toán 2016 quý 3
Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo kế toán quý 3 năm 2016 đã được kiểm duyệt
Thông báo thay đổi nhân sự
Công ty cổ phần vicem bao bì Hải Phòng trân trọng thông báo tới toàn bộ cổ đông về việc thay đổi nhân sự của công ty.
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2016
Kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2016
Tài liệu dùng cho đại hội đồng cổ đông năm 2016
Tài liệu dùng cho đại hội đồng cổ đông năm 2016
Thông báo mời họp đại hội cổ đông năm 2016
HĐQT công ty Thông báo và  trân trọng  kính mời Quý cổ  đông tới dự phiên  họp đại hội cổ đông  thường  niên năm 2016
Báo cáo kiểm toán cả năm 2015
Báo cáo kiểm toán năm 2015 và phụ lục số 2(báo cáo thường xuyên) đã được kiểm tra và phê duyệt.
Báo cáo kế toán 2015 Quý 4
Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo kế toán quý 4 năm 2015 đã được kiểm duyệt
Báo cáo kế toán 2015 Quý 3
Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo kế toán quý 3 năm 2015 đã được kiểm duyệt
Báo cáo kiểm toán 2015
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT  Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2015 
Báo cáo kế toán 2015 Quý 2
Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đăng tải toàn bộ nội dung Báo cáo kế toán quý 2 năm 2015 đã được kiểm duyệt