www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 17 người

Lượt truy cập: 794504
Untitled-1

Kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2013
Báo cáo tài chính bán niên 2018
Báo cáo tài chính bán niên của công ty cổ phần vicem Bao Bì Hải Phòng sau kiểm toán.
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018
BXH ban hành điều lệ và quy chế nội bộ.
Công ty cổ phần vicem bao bì Hải Phòng giới thiệu điều lệ và quy chế.
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
Danh sách ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
Công ty cổ phần vicem BB Bì Hải Phòng công bố danh sách ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018
Tài liệu đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần vicem bao bì hải phòng giới thiệu tài liệu họp ĐHCD 2018
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên 2018
Công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông BXH. Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
Báo cáo tài năm 2017
Báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo thường niên công ty cổ phần vicem Bao Bì Hải Phòng năm 2017
Báo cáo thường niên công ty cổ phần vicem Bao Bì Hải Phòng năm 2017