www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 1 người

Lượt truy cập: 831407
Untitled-1

Kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2013
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Quyết định bổ nhiệm
Quyết định bổ nhiệm bà Hà Thuý Mai làm kế toán trưởng.
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên 2019
Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên 2019
Tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2019
Tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2018
Công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng trân trọng công bố báo cáo tài chính năm 2018
Báo cáo thường niên công ty cổ phần vicem Bao Bì Hải Phòng năm 2018
Báo cáo thường niên công ty cổ phần vicem Bao Bì Hải Phòng năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký tham dự đại hội cổ đông năm 2019
Công ty cổ phần Vĩcem bao bì Hải Phòng xin trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Ngày đăng 01/03/2019.
Quyết định bổ nhiệm
giao cho bà Hà Thuý Mai phụ trách phòng KTTC công ty
Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
Công ty cổ phần vicem bao bì Hải Phòng xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Báo cáo tài chính bán niên 2018
Báo cáo tài chính bán niên của công ty cổ phần vicem Bao Bì Hải Phòng sau kiểm toán.