www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 11 người

Lượt truy cập: 1112574
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Tài liệu họp đại hội cổ đông 2023
Tài liệu họp đại hội cổ đông 2023
3.1. Mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử.docx 1. Thông báo mời họp ĐHCĐ.doc01.1. Giấy xác nhận.doc$0$0$01.2. Giấy ủy quyền.doc$0$0$01.3. Biên bản họp nhóm.doc$0$0$02. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.doc$0$0$03. Thông báo đề cử, ứng cử TVHĐQT, BKS.docx$0$0$03.1. Mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử, sơ yếu lý lịch.docx$0$0$04. Báo cáo KQKD 2022 và KH 2023 của Ban giám đốc.docx$0$0$04.1. Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.docx$0$0$04.2. Báo cáo của BKS nhiệm kỳ 2018-2022 (1).docx$0$0$05. Tờ trình thông qua BCTC năm 2022.docx$0$0$05.1.Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận.docx$0$0$05.2. Tờ trình Thù lao ĐHQT 2023.doc$0$0$05.3.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2023.doc$0$0$05.4.Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 2023.doc$0$0$05.5. Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty 2023.doc$0$0$06. Quy chế làm việc ĐHCĐ 2023.doc$0$0$07. Quy che bau HDQT, BKS.doc $0$08. (Dự thảo) Nghị quyết Đại hội cổ đông 2023.doc$0$0