www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 176 người

Lượt truy cập: 1342880
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
Ngày 21/06/2024
Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
 
Thông báo hội nghị toạ đàm
Ngày 03/11/2009

 Để phục vụ cho sự thành công của ngày chào sàn cũng như quá trình giao dịch sau này, Công ty CP BBXM và Công ty CP CKHP sẽ phối hợp tổ chức buổi tọa đàm với các cổ đông của Công ty.

Thông báo lưu ký chứng khoán tập trung
Ngày 06/11/2009
Để chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu, Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng xin trân trọng thông báo việc lưu ký cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Thông báo về việc niêm yết cổ phiếu phổ thông
Ngày 14/11/2009
Công ty Cổ phần Bao bì Xi măng Hải Phòng xin trân trọng thông báo việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009
Ngày 25/01/2010
Thông báo chốt danh sách cổ đông
Ngày 04/03/2010
Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông của công ty về việc chôt danh sách cổ đông cho việc chuẩn bị Đại hồng đồng cổ đồng thường niên và tạm chia cổ tức năm 2009.
Báo cáo thường niên 2009
Ngày 23/03/2010
Công ty đăng tải Báo cáo thường niên năm 2009 và báo cáo kế toán đã được kiểm toán (xem chi tiêt)
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2010
Ngày 29/03/2010

 Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty CP Bao b× xi m¨ng H¶i Phßng xin th«ng b¸o vµ tr©n träng kÝnh mêi Quý cæ ®«ng tíi dù phiªn häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng thu­êng niªn n¨m 2010.
Chi tiết được đinh kem theo


Nội dung thông qua tại Đại hội cổ đồng thường niên năm 2010
Ngày 10/04/2010
Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn bao b× xi m¨ng H¶i Phßng ®Ò nghÞ §¹i héi cæ ®«ng thư­êng niªn n¨m 2010 th«ng qua c¸c néi dung chÝnh sau:
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Ngày 26/04/2010
Công ty cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng đăng toàn văn nội dung "Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010"  đã được thông qua và nhất trí 100% tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2010.
12345678910...