www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 1 người

Lượt truy cập: 1097040
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

 Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty CP Bao b× xi m¨ng H¶i Phßng xin th«ng b¸o vµ tr©n träng kÝnh mêi Quý cæ ®«ng tíi dù phiªn häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng thu­êng niªn n¨m 2010.
Chi tiết được đinh kem theo