www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 3 người

Lượt truy cập: 1112555
Untitled-1

Kết quả đại hội đồng cổ đông năm 2013
Điều lệ công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng
Điều lệ công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng 2023
Quy chế công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng
Quy chế công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng
Biên bản, nghị quyết ĐHCĐ 2023
Công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng trân trọng công bố biên bản, nghị quyết ĐHCĐ 2023. Thông báo danh sách trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
Danh sách ứng cử
Danh sách ứng cử thông báo lần 2.
Tài liệu họp đại hội cổ đông 2023 bổ sung
Tài liệu họp đại hội cổ đông  2023 bổ sung
Báo cáo tài chính quý I năm 2023
Báo cáo tài chính quý I năm 2023
Thông báo danh sách ứng viên HĐQT và BKS
Thông báo danh sách ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 công ty cổ phần Vicem Bao Bì Hải Phòng
Tài liệu họp đại hội cổ đông 2023
Tài liệu họp đại hội cổ đông 2023
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 31/12/2022
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 31/12/2022
Thông báo ngày đăng ký họp ĐHCĐ 2023
Cập nhật: 23/02/2023 09:05