www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 177 người

Lượt truy cập: 1342903
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Nội dung thông qua tại Đại hội cổ đồng thường niên năm 2010
Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn bao b× xi m¨ng H¶i Phßng ®Ò nghÞ §¹i héi cæ ®«ng thư­êng niªn n¨m 2010 th«ng qua c¸c néi dung chÝnh sau:

 

Tæng C«ng ty C«ng NghiÖp xi m¨ng viÖt nam

C«ng ty cæ phÇn bao b× xi m¨ng h¶i phßng 

............oOo............

 Sè :                /HCPC – H§QT

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

****************

H¶i Phßng, ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2010

 

 

 

Néi dung biÓu quyÕt th«ng qua

T¹i ®¹i  héi  ®ång cæ ®«ng  th­êng niªn n¨m 2010

 

- C¨n cø LuËt doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ngµy 29/11/2005

- C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn bao b× xi m¨ng H¶i Phßng ®­îc th«ng qua §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 22/05/2008.

Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty cæ phÇn bao b× xi m¨ng H¶i Phßng ®Ò nghÞ §¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2010 th«ng qua c¸c néi dung chÝnh sau:

 

1- Th«ng qua B¸o c¸o tµi chÝnh ®· ®­îc kiÓm to¸n n¨m 2009; kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh; ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009.

 

1.1-  B¸o c¸o tµi chÝnh tãm t¾t n¨m 2009

ChØ tiªu

Sè ®Çu n¨m

Sè cuèi n¨m

a- tµi s¶n ng¾n h¹n

41.155.148.648

56.718.132.192

1- TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn

15.562.405.735

3.419.086.257

2- C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n

 

 

3- C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n

11.340.866.219

27.725.420.340

4- Hµng tån kho

14.247.458.694

25.235.998.997

5- Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c

4.418.000

337.626.598

b- tµi s¶n dµi h¹n

20.384.625.646

15.109.287.127

1- C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n

 

 

2- Tµi s¶n cè ®Þnh

20.324.641.646

15.009.287.127

3- BÊt ®éng s¶n ®Çu t­

 

 

4- C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n

 

 

5- Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c

59.984.000

100.000.000

Tæng c«ng tµi s¶n

61.539.774.294

71.827.419.319

a. nî ph¶i tr¶

27.316.437.903

31.892.119.772

1- Nî ng¨n h¹n

22.055.499.267

29.222.273.240

2- Nî dµi h¹n

5.260.938.636

2.669.846.532

b- vèn chñ së h÷u

34.223.336.391

39.935.299.547

1- Vèn chñ së h÷u

33.805.015.257

38.733.540.075

2- Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c

418.321.134

1.201.759.472

Tæng céng nguån vèn

61.539.774.294

71.827.419.319

 

 

1.2-  KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009

- S¶n xuÊt              31.976.006 vá bao         ®¹t   102,42% kÕ ho¹ch

- Tiªu thô              32.064.699 vá bao         ®¹t  102,71 % kÕ ho¹ch

- Doanh thu           129,492 tû ®ång             ®¹t  105,52% KH

          - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ    10,342 tû ®ång     ®¹t  149,86% KH

- Lîi nhuËn sau thuÕ       9,408 tû ®ång      

 

1.3-  Ph­¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn n¨m 2009

- Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn:            3.147.253.645 ®ång (=phÇn thuÕ TNDN ®­îc miÔn gi¶m + 15% lîi nhuËn sau thuÕ)

- Quü dù phßng tµi chÝnh:                  940.776.566 ®      (10% lîi nhuËn sau thuÕ)

- Quü khen th­ëng, phóc lîi:             940.776.566 ®      (10% lîi nhuËn sau thuÕ)

- Quü dù tr÷ bæ xung vèn ®iÒu lÖ:     470.388.283 ®      (5% lîi nhuËn sau thuÕ) 

- Cæ tøc cho cæ ®«ng:             3.600.000.000 ®       (12% vèn ®iÒu lÖ)

Trong ®ã:

+ Cæ tøc tr¶ cho cæ ®«ng ph¸p nh©n (= 61,38%):         2.209.680.000 ®

+ Cæ tøc tr¶ cho cæ ®«ng c¸ nh©n (= 38,62%):    1.390.320.000 ®

- Quü th­ëng H§QT, BKS, Ban ®iÒu hµnh c«ng ty (theo nghÞ quyÕt §HC§ n¨m 2009) =15% phÇn v­ît gi÷a LNTH so víi LN KH:                   516.756.275 ®

- Lîi nhu©n ch­a ph©n ph©n phèi:                                  665.443.736 ®

 

2- Th«ng qua kÕ ho¹ch SXKD n¨m 2010.

- S¶n xuÊt    32.000.000 vá bao (c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 25.000.000 vá/n¨m) 

- Tiªu thô    32.000.000 vá bao 

(Ban ®iÒu hµnh c«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch ®Þnh h­íng phÊn ®Êu s¶n xuÊt vµ tiªu thô 40 triÖu vá bao trong n¨m, lµm ®µ ph¸t triÓn cho kÕ ho¹ch më réng thÞ tr­êng cña c¸c n¨m tiÕp theo khi dù ¸n ®Çu t­ më réng hoµn thµnh)

- Doanh thu                              137,328 tû ®ång

          - Lîi nhuËn tr­íc thuÕ             7,589 tû ®ång       (=25,30% vèn ®iÒu lÖ)

- Cæ tøc cho cæ ®«ng:             3.000.000.000 ®ång     (=10% vèn ®iÒu lÖ)

- TrÝch, ph©n phèi c¸c quü theo qui chÕ trªn phÇn lîi nhuËn sau thuÕ cßn l¹i.

 

8- TrÝch th­ëng

§Ó ®éng viªn, khuyÕn khÝch c¸c thµnh viªn H§QT, Ban KS vµ Ban l·nh ®¹o C«ng ty khi chØ ®¹o hoµn thµnh v­ît møc chØ tiªu lîi nhuËn n¨m 2010 ®­îc §¹i héi cæ ®«ng giao. Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty sÏ trÝch th­ëng 30% phÇn v­ît cña lîi nhuËn thùc hiÖn cho c¸c thµnh phÇn nãi trªn.

 

3- Th«ng qua B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ n¨m 2009 vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m 2010

 

5- Th«ng qua møc chi tr¶ thï lao n¨m 2010 cho H§QT, BKS = møc chi tr¶ n¨m 2009. Tæng sè chi c¶ n¨m = 276.000.000 ®ång chi tiÕt nh­ sau:

-         Tæng sè thï lao cña H§QT lµ:       204.000.000 ®

-         Tæng sè thï lao cña Ban KS lµ:        72.000.000 ®

Trong ®ã:

-         Chñ tÞch H§QT kiªm gi¸m ®èc ®iÒu hµnh: 5.000.000 ®ång/th¸ng

-         Uû viªn H§QT vµ Tr­ëng BKS:                3.000.000 ®ång/th¸ng

-         Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t:                       1.500.000 ®ång/th¸ng

 

 

4- Th«ng qua B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2009 vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m 2010.

 

6- TriÓn khai tõng b­íc viÖc ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh: theo h­íng x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®« thÞ, kinh doanh bÊt ®éng s¶n,… ®Ó ph¸t triÓn l©u dµi cho c«ng ty.

 

7- Th«ng qua viÖc lùa chän c¸c C«ng ty t­ vÊn:

- Lùa chän c«ng ty TNHH kiÓm to¸n vµ t­ vÊn tµi chÝnh (IFC- ACA Group) ®Ó kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2010. IFC- ACA Group lµ ®¬n vÞ kiÓm to¸n ®­îc Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc chÊp nhËn kiÓm to¸n cho c¸c c«ng ty cæ phÇn ®· niªm yÕt, vµ lµ c«ng ty ®· kiÓm to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh cho c«ng ty ®­îc 3 n¨m.

- Lùa chän C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Rång ViÖt (VDSC) – Chi nh¸nh Hµ Néi  lµ ®¬n vÞ t­ vÊn ph¸t hµnh cæ phÇn t¨ng vèn ®iÒu lÖ vµ l­u ký, niªm yÕt bæ sung cæ phiÕu míi.

 

 

9- Th«ng qua ph­¬ng ¸n ph¸t hµnh cæ phiÕu t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 30 tØ ®ång lªn 50 tØ ®ång

 

 

10- Th«ng qua kÕt qu¶ bÇu bæ xung thµnh viªn Ban kiÓm so¸t nhiÖm kú II (2008-2013)

 

11- Th«ng qua nghÞ quyÕt §¹i héi cæ ®«ng n¨m 2010.

 

 

 

C«ng ty cæ phÇn bao b× xi m¨ng h¶i phßng