www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 8 người

Lượt truy cập: 1299657
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện

Thông báo hội nghị toạ đàm

 Để phục vụ cho sự thành công của ngày chào sàn cũng như quá trình giao dịch sau này, Công ty CP BBXM và Công ty CP CKHP sẽ phối hợp tổ chức buổi tọa đàm với các cổ đông của Công ty.

TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VN

CÔNG TY CP BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG

------------------

Số:              /HCPC-KTTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Hải Phòng, ngày 03   tháng11 năm 2009

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Quí cổ đông công ty cổ phần Bao bì xi măng Hải Phòng

 

            Hiện nay Công ty CP Bao bì xi măng Hải phòng đang phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng
khoán Hải Phòng hoàn tất các thủ tục cuối cùng để niêm yết chứng khoán của Cty BBXM trên sàn giao dịch chứng
khoán Hà Nội.

            Để phục vụ cho sự thành công của ngày chào sàn cũng như quá trình giao dịch sau này, Công ty CP BBXM
và Công ty CP CKHP sẽ phối hợp tổ chức buổi tọa đàm với các cổ đông của Công ty, với nội dung chính sau:
    
- Hướng dẫn phương thức giao dịch mã chứng khoán Công ty CP BBXM Hải phòng “BXH” tại phiên giao dịch chào
 sàn và các phiên giao dịch tiếp theo;
 
    - Tổ chức mở Tài khoản lưu ký‎ chứng khoán cho các cổ đông chưa có tài khoản giao dịch chứng khoán; 
    -  Hướng dẫn thủ tục đăng k‎ý lưu ký‎ chứng khoán cho các cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 
        Địa điểm buổi tọa đàm: Hội trường công ty cổ phần bao bì xi măng Hải Phòng
        Thời gian: từ 14 giờ ngày 06 tháng 11 năm 2009
        Lưu ý: khi đi dự buổi tọa đàm đề nghị Quí cổ đông mang theo chứng minh thư nhân dân, để làm thủ tục mở tài khoản
lưu ký chứng khoán (chi tiết xin liên hệ : Phòng Kế toán, số điện thoại: 0313 821832).
 
        Vậy Công ty xin thông báo và kính mời Quí cổ đông tới dự đầy đủ để buổi toạ đàm đạt kết quả cao.
            
Xin trân trọng thông báo!

 

 

 

 

                                                                          CTY CỔ PHẦN BAO BÌ XI MĂNG HẢI PHÒNG
Nơi nhận: 
 - Như trên;

- Ban GĐ;
- Lưu KT,TCHC

 

                                                                                                Dư Văn Hải

                                                                         Chủ tịch HĐQT- Giám đốc công ty đã ký