www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 18 người

Lượt truy cập: 1315398
Untitled-1

Trang chủ > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên - 2008
Trong năm Ban điều hành công ty đã nỗ lực, đoàn kết tạo lập lên một khối  đoàn kết của tập thể CBCNV trong Công ty để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả  các chỉ tiêu kế hoạch năm tại đại hội cổ đông thường niên năm 2008.
Năm báo cáo: NĂM 2008

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:
+ Niêm yết: chưa niêm yết
+ Các sự kiện khác: nộp hồ sơ để niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 2. Quá trình phát triển
+ Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh vỏ bao bì xi măng và các loại vỏ bao bì khác; Sản xuất nguyên, vật liệu cho ngành sản xuất bao bì; Xuất, nhập khẩu và kinh doanh nguyên, vật liệu cho ngành sản xuất bao bì; Cho thuê văn phòng, kho, bến, bãi; Và sản xuất kinh doanh một số ngành nghề theo giấy đăng ký kinh doanh của Công ty

+ Tình hình hoạt động:
 - Năm 2008 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn về tài chính do lạm phát trong 9 tháng đầu năm và khủng hoảng tài chính vào quí 4 trên phạm vi toàn cầu. Do vậy sự biến động của giá mua nguyên, vật liệu chính bị tăng. giảm thất thường và khan hiểm (đặc biệt là hạt nhựa và giấy kiện các loại).
 - Từ sau đại hội cổ đồng thường niên 2008 (22/05/2008), công ty có một số thay đổi về nhân sự của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc.

Nhưng trong năm Ban điều hành công ty đã nỗ lực, đoàn kết tạo lập lên một khối  đoàn kết của tập thể CBCNV trong Công ty để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả  các chỉ tiêu kế hoạch năm đã được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2008.

3. Định hướng phát triển
- Đảm bảo số lượng sản xuất vỏ bao đạt chất lượng tốt để cung cấp cho các khách hàng truyền thống và một số khách hàng mới đã tiếp cận được. 
- Mở rộng thêm một số hoạt động sản xuất kinh doanh khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

II.  Báo cáo của Hội đồng quản trị  công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:
+ Tổng doanh thu:   139.186.660.929 đ
+ Tổng chi phí:    131.023.858.101 đ
+ Lợi nhuận trước thuế:             8.162.802.828 đ
+ Các khoản đã nộp ngân sách:              4.541.076.383 đ
+ Lương bình quân: 3.342.300 đ/người/tháng

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008)
+ Doanh thu tăng:  128,99% (=139.186:107.902 tr.đ)
+ Lợi nhuận sau thuế tăng:    315,54% (=6.986:2.214 tr.đ)
+ Lương bình quân tăng:  111,40% (=3,342:3,000 tr.đ)


III. Báo cáo của Ban giám đốc
1. Báo cáo tình hình tài chính
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 /2008: 61.539.774.294 VNĐ ( có báo cáo kế toán kèm theo mẫu số 03)
- Tổng số cổ phiếu: 3.000.000 cổ phần phổ  thông
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.000.000 cổ phần phổ thông
- Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn: 3.000.000.000 đồng

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản  xuất  kinh doanh thực hiện năm 2008 của công ty so với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước.

Chỉ  tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 So sánh 2008/2007
Sản lượng sản xuất vỏ 27.076.367 31.762.695 117,31%
Sản lượng tiêu thụ vỏ 27.053.482 32.322.599 119,47%
KHTSCĐ  cho 1 SP sản xuất Đ/vỏ 180 159 -113.21%
Doanh thu thực hiện Tr. đ 97.579 139.186 142,63%
Lợi nhuận sau thuế Tr. đ 2.726 6.986 256,27%
Lãi cơ  bản trên cổ phiếu đồng 909 2.328 256,11%
Thực hiện nghiã vụ với Nhà nước Tr. đ 2.873 4.541 158,06%

3. Những tiến bộ công ty đã  đạt được
 - Cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh;
 - Thực hiện các biện pháp kiểm soát sử dụng tiết kiệm vật tư trong định mức tiêu hao cho sản xuất.

IV. Báo cáo tài chính 
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và  báo cáo kiểm toán
Kiểm toán độc lập:
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC);
- Địa chỉ: số 9, lô 1A Đường Trung Yên 1, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội; 
- Điện thoại: 0437832991;          
- FAX: 0437832990 

VI. Tổ  chức và nhân sự 
- Cơ cấu tổ chức của công ty:  Hội đồng quản trị - Ban giám đốc - 4 phòng chức năng - Xưởng sản xuất.   
- Quyền lợi của Ban Giám  đốc: Tiền lương, thưởng của Ban giám đốc và các quyền lợi khác của Ban giám đốc theo qui chế tiền lương của Công ty  
- Số lượng cán bộ,  công nhân viên: 205 người 

VII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty
1. Hội  đồng quản trị và  Ban kiểm soát:   
- Thành viên và cơ cấu của HĐQT:  
+ Thành viên gồm: 5 người trong đó có 2 người là thành viên độc lập không trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh của công ty  
+ Cơ cấu gồm: Chủ tịch và 4 uỷ viên.  

 -  Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:  
+ Thành viên gồm: 3 người trong đó có 2 người là thành viên độc lập không trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh của công ty;
+ Cơ cấu gồm: Trưởng ban và 2 uỷ viên.   

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí  cho thành viên HĐQT, BKS hàng tháng theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên:
+ Hội đồng quản trị: Chủ tịch – kiêm giám đốc là 2.500.000 VNĐ; uỷ viên HĐQT là 1.800.000 VNĐ/người;  
+ Ban kiểm soát: Trưởng Ban kiểm soát là 1.800.000 VNĐ; kiểm soát viên là 1.500.000 VNĐ/người.   
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 3 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban kiểm soát đại diện phần vốn Nhà nước chiếm 61,38%; Số còn lại là vốn  góp cuả cổ đông khác .    

2. Các dữ liệu thống kê về  cổ đông/thành viên góp vốn

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước
-  Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông/thành viên góp vốn trong nước: 100% cổ đông là người Việt Nam  
- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn/thành viên góp vốn theo nội dung: 
 
+ Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam uỷ quyền cho 4 thành viên trong HĐQT và BKS công ty đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty với số lượng là 1.814.500 CP chiếm 61,38% vốn điều lệ.  
+ Số lượng 1.185.500 CP chiếm 31,62% vốn điều lệ còn lại là của CBCNV công ty và cá nhân khác (theo danh sách quản lý cổ đông). 

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài: không có                                         


Ngày ….. tháng….năm 2009
Tổng Giám  đốc/GĐ công ty 

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)