www.hcpc.vn
Đang tải dữ liệu

Thông tin hữu ích
Thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Giá vàng
Tin chứng khoán
Thông tin truy cập
Online: 15 người

Lượt truy cập: 1299667
Untitled-1

Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin ngành

Tình hình Sản xuất - Kinh doanh tháng 4 năm 2009
Một số thông tin về tình hình hoạt động của các nhà máy xi măng được nêu rõ về thành tựu và mục tiêu hướng tới, để phát triển ngành ngày càng một vững mạnh

1. Sản xuất:
a/   Tình hình hoạt động của thiết bị Tháng 4/2009: một số đơn vị dừng sửa chữa lò nung, cụ thể như sau:
- XM Hoàng Thạch: lò 1 dừng 22 ngày để sửa chữa băng đa; lò 2 dừng 03 ngày để thay quạt.
- XM Hoàng Mai: dừng lò 03 ngày để vá gạch.
- XM Tam Điệp: dừng lò 05 ngày để vá gạch.
- XM Hà Tiên 2: lò 1 dừng 06 ngày; lò 3 dừng 3 ngày để vá gạch.
b/ Sản lượng sản xuất tháng 4/2009:  
                                                                                                                   Đ.V.T: 1.000T
Chỉ tiêu
Mục tiêu Tháng 4/2009
TH Tháng 4/2009
So với cùng kỳ năm trước
Số lượng
%
1. SX clinker
876
769
-8
99,0
2. SX XM bột
1.756
1.625
169
111,6
 
 Một số nguyên nhân chủ yếu không đạt mục tiêu sản xuất trong Tháng 4/2009 là do:
- Công ty XM Hoàng Thạch dừng lò dài ngày để sửa chữa.
- Đơn vị nhận gia công XM cho Công ty CPXM Hà Tiên 2 không thực hiện được đủ số lượng.
- Kế hoạch đưa Trạm nghiền XM Quận 9 của Công ty CPXM Hà tiên 1 vào hoạt động trong tháng 4/2009 không thực hiện được.
c/ Lũy kế sản lượng 04 tháng đầu năm 2009:  
                                                                                                         Đ.V.T: 1.000T
Chỉ tiêu
Mục tiêu năm 2009
Thực hiện 04 tháng 2009
So với cùng kỳ năm trước
Số lượng
%
1. SX clinker
11.000
3.031
-307
90,8
2. SX XM bột
16.500
5.227
103
102,0
 
2. Tiêu thụ sản phẩm:
2.1. Tiêu thụ sản phẩm Tháng 4/2009:
a/ Tổng SP tiêu thụ của ViCem:(bao gồm XM và clinker)
                                                                                                              ĐVT (tấn): 1.000T
Nội dung
Mục tiêu tháng 4/2009
TH tháng 4/2009
So sánh (%)
Mục tiêu tháng
cùng kỳ 2008
TSP tiêu thụ
1.783
1.685
94,5
119,5
T.đó: - XM
1.756
1.660
94,5
119,1
            - CLK tiêu thụ
27
25
92,6
156,3
 
b/ Tiêu thụ XM toàn xã hội: (không tính clinker tiêu thụ)
                                                                                                           ĐVT (tấn): 1.000T
Nội dung
T.4/2008
T.4/2009
So sánh (%)
Cùng kỳ 2008
Tháng 3/2009
1. Vicem
1.394
1.660
119,1
92,7
2. Liên doanh
1.134
1.190
104,9
95,0
3. Thành phần khác
1.240
1.400
112,9
102,2
Toàn XH
3.768
4.250
113
96,3
 
- Thị phần tiêu thụ xi măng của ViCem trong tháng 4/2009 tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2008.
2. 2. Tiêu thụ sản phẩm 04 tháng đầu năm 2009
a/ Tổng sản phẩm tiêu thụ của ViCem:
                                                                                                           ĐVT (tấn): 1.000T
Nội dung
Mục tiêu 2009
TH 04 tháng 2009
So sánh (%)
Mục tiêu năm 2009
cùng kỳ 2008
TSP tiêu thụ
17.000
5.428
31,9
104,8
T.đó: - XM
16.800
5.382
32,0
109,0
          - CLK tiêu thụ
200
46
23,0
19,2
 
b . Tiêu thụ xi măng toàn xã hội:
                                                                                                            ĐVT (tấn): 1.000T
Nội dung
TH 04 tháng 2008
TH 04 tháng 2009
So sánh (%)
Thị phần (%)
1. Vicem
4.939
5.382
109,0
38,31
2. Liên doanh
3.886
4.067
104,7
28,95
3. Thành phần khác
4.210
4.600
109,3
32,74
Toàn XH
13.035
14.049
107,8
100
 - Thị phần tiêu thụ xi măng của ViCem trong 04 tháng đầu năm 2009 tăng 0,42% so với cùng kỳ năm 2008.
2.3 Sản phẩm tồn kho:
- Tính đến hết ngày 30/4/2009, tổng sản phẩm tồn kho của ViCem khoảng 744.000 tấn; trong đó clinker tồn 563.000 tấn. Một số Công ty thành viên có lượng tồn clinker nhiều:
- Công ty XM Hà Tiên 1             :               110.000 tấn.
- Công ty XM Hoàng Mai           :               105.000 tấn.
- Công ty XM Bút Sơn                :                90.000 tấn.
 
3.  Mục tiêu, nhiệm vụ Tháng 5/2009
-Dự báo tháng 5/2009 nhu cầu xi măng của toàn xã hội vẫn cao khoảng 4,3 triệu tấn, tăng khoảng 113% so với cùng kỳ năm 2008, trong đó XM của Vicem vào khoảng 1,7 – 1,8 triệu tấn.
- Căn cứ tình hình hoạt động của thiết bị, mục tiêu được lập từ các đơn vị thành viên, dự kiến mục tiêu SXKD tháng 5/2009 như sau:
* Các nhà máy có kế hoạch sửa chữa lớn lò nung như sau:
- XM Hải Phòng              : 15 ngày.
- XM Bỉm Sơn : lò 1 dừng 10 ngày; lò 2 dừng 20 ngày.
- Đề nghị 2 Công ty bố trí lịch sửa chữa và đảm bảo dự trữ clinker để không ảnh hưởng đến sản lượng xi măng cung cấp cho thị trường.
* Mục tiêu cụ thể:
- Clinker sản xuất :                   785.000 tấn.
- Xi măng nghiền :                 1.741.000 tấn (T.đó g/c ngoài 113.000 tấn).
- Sản phẩm bán ra xã hội:    1.790.000 tấn.
- Clinker nhập khẩu:              219.000 tấn.